I כתוב לנו I חברי המליאה I מבנה המועצה I ראשי
   rabanut@mdrg.org.il    מועצה הדתית רמת-גן - רחוב הרצל 47 רמת-גן,   ת.ד.  129 טל: 03-6700555 , פקס: 036724731      כתובת מייל       

 

תנאי שימוש(2012)

גולש נכבד,

תנאי השימוש שלפניך והתוכן באתר המועצה הדתית רמת גן, מנוסחים בלשון זכר לשם נוחות בלבד ומתייחסים, כמובן, גם לנקבות.

תנאי השימוש שלהלן, חלים על השימוש באתר האינטרנט שהמועצה הדתית רמת גן מרחוב הרצל 47 רמת גן, מנהלת ומפעילה (להלן: האתר). השימוש באתר ובתכנים המצויים בו מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, בכל סוג ואופן של שימוש, בין אם זו רשת האינטרנט או כל רשת אלקטרונית אחרת, מכל מכשיר תקשורת אלקטרוני מסוג שהוא בין טאבלט או מכשיר טלפון סלולרי וכדומה.

בתנאים אלה המונח "תוכן" כולל כל תוכן מסוג שהוא, בין אם זהו קובץ קריאה, קובץ קול, תמונה, קוד, בסיס נתונים, הפנייה או קישור שאילתה או תשובה לשאילתה.

הנך רשאי להשתמש בתכני האתר בהתאם לכללים המפורטים להלן:

הנך רשאי להשתמש באתר לצורך אישי או פרטי בלבד, אין להעתיק ולהשתמש לצורך מסחרי או לאפשר לאחרים להשתמש לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים בפרסומי דפוס בכל צד ואופן שאינו לצורך פרטי או אישי.

אין להפעיל על האתר מרכיבי תוכנה רובוטיים ודומיהם, לאיסוף ליקוט או אגירת מידע כלשהו מהאתר ואין להחזיק, להציג, לפרסם מידע שנאגר מהאתר בדרך כלשהיא.

אין להציג תוכן מהאתר בתוך FRAME או מסגרת כלשהיא בין סמוייה ובין גלוייה.

אין לקשר או להציג קישור אל האתר, ממקום שמכיל תוכן שאינו הולם את רוח היהדות או שמופיע בשוליו תוכן גזעני או המנוגד לחוק. המועצה הדתית לא תישא בכל אחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתר המועצה או כתוצאה מהשימוש בהם.

חלק מהמידע הדינמי המוצג באתר, ובכלל זה האפשרות לאתר מקומות כשרים באמצעות קישור המופעל על ידי טכנולוגיית QR מתעודת הכשרות, או באמצעות דף האינטרנט לאיתור מקומות כשרים, נועד להיות לעזר לשירות הציבור ומוגדר כעזר וסיוע ובגדר המלצה בלבד, ואינו מעיד בהכרח על מצבו הנתון של בית העסק באותו רגע הבדיקה, תקפותו, אמינותו, ודיוקו. למעט תעודת ההכשר המקורית כשהיא בתוקף, חתומה ותלויה בבית העסק במקום בולט.

התכנים באתר ניתנים  לשימוש (IS AS) לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המועצה בגין תכונותיהם, יכולותיהם או מגבלותיהם.

המועצה  אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה או העתקה בלתי מורשית. כמו כן אינה אחראית על תקלות בשירותים כתוצאה מנזקים תקלות או כשלים בין בחומרה ובין בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל המועצה או מי מספקיה.

הנך מתחייב לשפות את המועצה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרה של תנאי שימוש אלה.

כל אישור לשימוש באתר באופן שאינו תואם את האמור לעיל  ינתן מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

המועצה הדתית רמת גן רשאית בכל עת לשנות ולעדכן את הוראות השימוש וממליצה לעיין בהם מעת לעת על מנת לעמוד על השינויים.