I כתוב לנו I חברי המליאה I מבנה המועצה I ראשי

"והגית בו יומם ולילה"

 

לימוד התורה הוא ייעודו של עם ישראל מאז ומעולם. ייעוד זה מטרתו לדעת את ה' ולהכירו. הלימוד מביא את האדם ליישם את התורה, ולהטמיע בנפשו את מסריה וערכיה. עצם הלימוד וההתעסקות בתורה מעניק לעם ישראל את חוסנו וקיומו עלי אדמות, שנאמר: "לולא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי".

תפקידים רבים עומדים בפני רבני העיר והמועצה הדתית. אולם התחום המרכזי הוא העברת המסרים האלוקיים על ידי לימוד התורה ערכיה ומסריה.

בתי הכנסת הם המקור להעברת והטמעת ערכים אלו בנפש האדם, ומשמשים כמרכז לשאיבת כוחות רוחניים, על מנת לשלבם בחיי היום יום.

רבני העיר והמועצה הדתית רואים כזכות וחובה להגדיל תורה ולהאדירה כך שבכל בתי הכנסת בעיר יישמע קול התורה ביתר שאת ויתר עז.

המועצה הדתית ראתה לנכון להפיץ בפני הציבור את מערכת שעורי התורה הניתנים בבתי הכנסת בעיר (כפי שנמסר מגבאי בתי הכנסת), כך שכל אחד ואחת יוכלו להשתלב בלימוד התורה, ולהוסיף חיילים לתורה, על מנת שיזכו ללמוד, לשמור ולעשות, ולהתענג בניחוחותיה.

 

 

 

                                                                              

 

                                                                                                    

 

שיעורי תורה
אחראי המחלקה - הרב יחיעם עוזרי
לרשימת השיעורים לחץ כאן
   rabanut@mdrg.org.il    מועצה הדתית רמת-גן - רחוב הרצל 47 רמת-גן,   ת.ד.  129 טל: 03-6700555 , פקס: 036724731      כתובת מייל